China Sichuan Travel Yoyocn.cn  | HOME | 簡體中文 | 旅遊部落格 | 網站索引 | 旅遊咨詢:0086-28-66008848/66008858 
四川旅遊網 sichuan travel
 現在位置:四川旅遊>>旅遊指南>>西藏四川天氣預報>>正文

西藏天氣預報-8月15日至8月17日

信息類別:未來72小時天氣預報-西藏天氣查詢   發佈時間:2005-08-16
 
城市 日期 最高 最低 上午 下午 夜間
獅泉河 08/15 23°C 6°C 晴間多雲 多雲間晴,大陣雨 多雲間晴,大陣雨
獅泉河 08/16 23°C 11°C 晴間多雲 多雲間晴,大陣雨 多雲間晴,大陣雨
獅泉河 08/17 22°C 10°C 晴間多雲 多雲間晴,大陣雨 多雲間晴,大陣雨
班戈 08/15 15°C 7°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴,雷雨
班戈 08/16 14°C 6°C 多雲間晴,雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴,雷雨
班戈 08/17 15°C 6°C 多雲間晴 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴,雷雨
安多 08/15 16°C 4°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴,陣雨或雷雨
安多 08/16 15°C 5°C 多雲間晴,陣雨 多雲間晴 多雲間晴
安多 08/17 16°C 5°C 多雲間晴 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨
那曲 08/15 16°C 7°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
那曲 08/16 15°C 7°C 多雲間晴,雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨
那曲 08/17 16°C 7°C 多雲間晴,雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨
普蘭 08/15 20°C 8°C 多雲 多雲,陣雨 多雲,陣雨
普蘭 08/16 20°C 8°C 多雲,小陣雨 多雲,雷雨 多雲,陣雨
普蘭 08/17 21°C 7°C 多雲間晴,小陣雨 多雲,陣雨 陰,陣雨
申扎 08/15 16°C 7°C 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨
申扎 08/16 14°C 6°C 多雲間晴,雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨
申扎 08/17 16°C 7°C 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨
當雄 08/15 19°C 6°C 多雲間晴,陣雨 多雲間晴 多雲間晴,陣雨或雷雨
當雄 08/16 17°C 6°C 多雲,陣雨 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴,雷雨
當雄 08/17 18°C 6°C 多雲,陣雨 多雲間晴 多雲間晴,陣雨或雷雨
拉孜 08/15 22°C 9°C 多雲,雷雨 多雲間晴 多雲間晴,陣雨
拉孜 08/16 21°C 9°C 多雲,雷雨 多雲間晴 多雲間晴,雷雨
拉孜 08/17 21°C 10°C 多雲間晴,雷雨 多雲間晴 多雲間晴,陣雨
南木林 08/15 21°C 10°C 多雲,小陣雨 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴
南木林 08/16 21°C 10°C 多雲,陣雨 多雲間晴,雷雨 多雲間晴
南木林 08/17 22°C 10°C 多雲,陣雨 多雲間晴 多雲間晴
日喀則 08/15 22°C 12°C 多雲,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴
日喀則 08/16 21°C 11°C 多雲,雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴
日喀則 08/17 22°C 11°C 多雲,雷雨 多雲間晴 多雲間晴
尼木 08/15 23°C 12°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴,陣雨或雷雨
尼木 08/16 22°C 11°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨
尼木 08/17 23°C 12°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴,雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨
貢噶 08/15 24°C 13°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴
貢噶 08/16 24°C 12°C 多雲間晴,陣雨 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴
貢噶 08/17 24°C 13°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴
拉薩 08/15 25°C 15°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴
拉薩 08/16 24°C 12°C 多雲間晴,陣雨 多雲間晴 多雲間晴
拉薩 08/17 24°C 13°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴,陣雨或雷雨
墨竹貢卡 08/15 24°C 12°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴,陣雨或雷雨
墨竹貢卡 08/16 23°C 11°C 多雲間晴,陣雨 多雲間晴,雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨
墨竹貢卡 08/17 23°C 12°C 多雲,陣雨 多雲間晴,雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨
瓊結 08/15 26°C 12°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴
瓊結 08/16 26°C 11°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴
瓊結 08/17 25°C 12°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴
澤當 08/15 25°C 12°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴
澤當 08/16 25°C 11°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴
澤當 08/17 25°C 12°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴
聶拉木 08/15 18°C 10°C 多雲間晴,陣雨 多雲間晴,雷雨 多雲間晴,雷雨大風
聶拉木 08/16 18°C 10°C 多雲間晴,陣雨 多雲間晴,雷雨 多雲間晴,雷雨
聶拉木 08/17 19°C 10°C 多雲間晴,小雨 多雲間晴,雷雨 多雲間晴,雷雨大風
定日 08/15 19°C 9°C 多雲,陣雨 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴,陣雨
定日 08/16 19°C 9°C 多雲,陣雨 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴,陣雨
定日 08/17 19°C 8°C 多雲間晴,陣雨 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴,陣雨
江孜 08/15 22°C 9°C 多雲,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴,陣雨
江孜 08/16 22°C 9°C 多雲間晴,小雨 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴
江孜 08/17 22°C 10°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴,小陣雨
浪卡子 08/15 15°C 5°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴
浪卡子 08/16 15°C 5°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴,雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨
浪卡子 08/17 16°C 5°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨
錯那 08/15 23°C 9°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴,雷雨
錯那 08/16 22°C 9°C 多雲間晴 多雲間晴,雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨
錯那 08/17 22°C 9°C 多雲 多雲間晴,雷雨 多雲間晴,雷雨
隆子 08/15 22°C 10°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
隆子 08/16 22°C 10°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
隆子 08/17 22°C 11°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
帕裡 08/15 14°C 6°C 多雲,陣雨或雷雨 多雲間晴 多雲,陣雨或雷雨
帕裡 08/16 13°C 6°C 多雲,陣雨 多雲 多雲,小陣雨
帕裡 08/17 14°C 6°C 多雲,小陣雨 多雲,陣雨或雷雨 多雲,陣雨或雷雨
索縣 08/15 21°C 11°C 晴間多雲 多雲間晴 多雲間晴,雷雨
索縣 08/16 19°C 9°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
索縣 08/17 20°C 9°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴,陣雨或雷雨
比如 08/15 20°C 8°C 晴間多雲 多雲間晴 多雲間晴,雷雨
比如 08/16 20°C 9°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
比如 08/17 20°C 9°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴,雷雨
丁青 08/15 20°C 8°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
丁青 08/16 20°C 9°C 多雲間晴,陣雨 多雲間晴 多雲間晴
丁青 08/17 21°C 10°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴 多雲間晴
類烏齊 08/15 23°C 7°C 晴間多雲 晴間多雲 晴間多雲
類烏齊 08/16 23°C 7°C 多雲間晴 晴間多雲 多雲間晴
類烏齊 08/17 23°C 8°C 多雲間晴,小雨 多雲間晴 多雲間晴
昌都 08/15 27°C 10°C 晴間多雲 晴間多雲 晴間多雲
昌都 08/16 26°C 11°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
昌都 08/17 25°C 12°C 多雲間晴,陣雨 多雲間晴 多雲間晴
嘉黎 08/15 18°C 5°C 晴間多雲 多雲間晴 多雲間晴,雷雨
嘉黎 08/16 17°C 6°C 晴間多雲 多雲間晴 多雲間晴,雷雨
嘉黎 08/17 18°C 6°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴,雷雨
洛隆 08/15 23°C 8°C 晴間多雲 晴間多雲 多雲間晴
洛隆 08/16 23°C 7°C 晴間多雲 多雲間晴 多雲間晴
洛隆 08/17 24°C 9°C 多雲間晴,陣雨 多雲間晴 多雲間晴
波密 08/15 25°C 13°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
波密 08/16 25°C 13°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
波密 08/17 24°C 13°C 多雲 多雲間晴 多雲間晴,小陣雨
八宿 08/15 29°C 9°C 晴間多雲 晴間多雲 晴間多雲
八宿 08/16 28°C 10°C 晴間多雲 晴間多雲 晴間多雲
八宿 08/17 27°C 10°C 多雲間晴 晴間多雲 多雲間晴
加查 08/15 24°C 12°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
加查 08/16 24°C 12°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
加查 08/17 23°C 12°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
林芝 08/15 25°C 14°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
林芝 08/16 25°C 14°C 多雲間晴 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴
林芝 08/17 25°C 14°C 多雲間晴 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴,小陣雨
米林 08/15 24°C 13°C 多雲 多雲間晴 多雲間晴
米林 08/16 23°C 13°C 多雲 多雲間晴 多雲間晴
米林 08/17 24°C 13°C 多雲 多雲間晴 多雲間晴
左貢 08/15 22°C 7°C 晴間多雲 晴間多雲 多雲間晴
左貢 08/16 20°C 8°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
左貢 08/17 22°C 8°C 多雲間晴,小陣雨 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲間晴,陣雨或雷雨
茫康 08/15 18°C 7°C 晴間多雲 晴間多雲 多雲間晴
茫康 08/16 17°C 8°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
茫康 08/17 17°C 8°C 多雲間晴 多雲間晴 多雲間晴
察隅 08/15 27°C 14°C 多雲間晴 多雲間晴,陣雨或雷雨 多雲,陣雨
察隅 08/16 27°C 14°C 多雲,小陣雨 多雲,雷雨 多雲,陣雨
察隅 08/17 26°C 14°C 多雲,小陣雨 多雲,陣雨或雷雨 多雲,小陣雨
[返回頂部↑]  [推薦好友] [查看評論]  
 
 

 
Google
相關文章
 

 
熱點文章
  ·四川天氣預報-8月15日至8月
 
copyright ©2007 Sichuan Travel . all rights reserved 版權所有:四川旅遊網  網站索引
CYTS 四川中國青年旅行社-旅行社經營牌照號:L-SC-GJ00005(國際一類社) 網站備案:ICP備05001981號
TEL:0086-28-66008848、66008858 E-mail: yoyocncn@gmail.com