Google
文檔索引 :: Archives
Sponsored Links


鏈接 :: Links

2005-08-17 00:44:01    By: blogger

匯率換算-人民幣/台幣/歐元/港幣/日元/美元-匯率查詢

最新匯率查詢/匯率換算交叉表:
人民幣-美元匯率, 人民幣-台幣匯率,  人民幣-歐元匯率, 人民幣-歐元匯率,
人民幣-港幣匯率, 人民幣-日圓匯率,  人民幣-澳幣匯率, 人民幣-馬克匯率.
人民幣-加幣匯率, 人民幣-英鎊匯率, 人民幣-瑞郎匯率,

 

請注意,以下匯率均為外幣對人民幣之匯率。匯率僅供參考,如有變更,恕不另行通知。如需瞭解更多信息,請致電24小時免費熱線 800-820-8878(香港上海匯豐銀行)

交叉匯率表 美元 英鎊 加幣 日圓 法郎 瑞郎 馬克 歐元 澳幣 台幣 人民幣
美元 - 0.553 1.199 109.580 5.316 1.258 1.585 0.811 1.302 31.992 8.100
英鎊 1.808 - 2.167 198.120 9.614 1.808 2.867 1.466 2.354 57.852 14.647
加幣 0.834 0.461 - 91.410 4.434 1.049 1.322 0.677 1.086 26.682 6.756
日圓 0.009 0.005 0.011 - 0.056 0.011 0.014 0.007 0.012 0.292 0.074
法郎 0.142 0.095 0.217 16.221 - 0.232 0.000 0.153 0.245 6.018 1.524
瑞郎 0.794 0.439 0.952 87.090 4.225 - 1.260 0.644 1.035 25.431 6.439
馬克 0.496 0.331 0.756 69.110 0.000 0.793 - 0.512 0.821 20.184 5.110
歐元 1.233 0.682 1.478 135.160 6.555 1.552 1.954 - 1.606 39.446 9.988
澳幣 0.768 0.425 0.921 84.163 4.083 0.966 1.217 0.623 - 24.571 6.221
台幣 0.031 0.017 0.037 3.425 0.166 0.039 0.050 0.025 0.041 - 0.253
人民幣 0.123 0.068 0.148 13.528 0.656 0.155 0.196 0.100 0.161 3.950 -

最新匯率 更新時間:2005/8/16 下午 04:07:34

相關鏈接:

相關網頁鏈接:

相關網站鏈接:

以下為最新人民幣外匯牌價(實時更新)

 
四川旅遊部落格-Sichuan travel blog
China Sichuan Travel Web  Copyright © 2007 YOYOCN.CN . All rights reserved.
Powered By YOYOCN.CN